هاست سی پنل ایران

 • IR50 MB

  • فضا ۵۰ مگابایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • دامنه نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • کنترل پنلCPanel
  • سالیانه ۲۵۰۰۰ تومان
  • ماهیانه ۲۵۰۰ تومان
 • IR100 MB

  • فضا ۱۰۰ مگابایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • دامنه نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • کنترل پنلCPanel
  • سالیانه ۳۰۰۰۰ تومان
  • ماهیانه ۳۰۰۰ تومان
 • IR200 MB

  • فضا ۲۰۰ مگابایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • دامنه نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • کنترل پنلCPanel
  • سالیانه ۴۰۰۰۰ تومان
  • ماهیانه ۴۰۰۰ تومان
 • IR500 MB

  • فضا ۵۰۰ مگابایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • دامنه نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • کنترل پنلCPanel
  • سالیانه ۶۰۰۰۰ تومان
  • ماهیانه ۶۰۰۰ تومان
 • IR1500 MB

  • فضا 1۵۰۰ مگابایت
  • پهنای باند نامحدود
  • ایمیل نامحدود
  • دامنه نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • اکانت FTP نامحدود
  • کنترل پنلCPanel
  • سالیانه ۶۰۰۰۰ تومان
  • ماهیانه ۶۰۰۰ تومان