یافتن محصولات و سرویس ها

فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
دامنه
دیتابیس
اکانت ftp
کنترل پنل
ماهیانه
سالیانه
pro1000MB
15,000 تومان ماهانه
1000MB
نامحدود
5
5
5
5
(cpanel)
15000 تومان
150000 تومانPRO 500 MB
10,000 تومان ماهانه
500MB
نامحدود
4
4
4
4
(cpanel)
10000 تومان
100000 تومانPRO 200 MB
6,000 تومان ماهانه
200MB
نامحدود
2
:2
2
2
(cpanel)
6000 تومان
60000 تومانIR1000 MB
10,000 تومان ماهانه
فضاPRO 100 MB
4,000 تومان ماهانه
100MB
نامحدود
2
2
2
2
(cpanel)
4000 تومان
40000 تومانPRO 50 MB
3,000 تومان ماهانه
50MB
نامحدود
1
1
1
1
(cpanel)
3000 تومان
30000 تومان